Điều kiện truy cập kết quả khám

Điều kiện & Điều khoản Truy cập Kết quả khám

Điều kiện và điều khoản truy cập Kết quả khám quy định quyền, nghĩa vụ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ số 1 Việt Nam (“1VIETNAM”) và các Đối tác (sau đây gọi là Chúng tôi hoặc Đơn vị cung cấp Dich vụ) và Khách hàng, trong mối liên hệ giữa việc Khách hàng sử dụng ứng dụng di động EHC (sau đây gọi là ứng dụng) để tra cứu, truy cập kết quả khám

Việc tra cữu, truy cập kết quả khám trên ứng dụng là công cụ hỗ trợ Khách hàng trong việc tiếp cận kết quả khám một cách nhanh chóng, thuận tiện. Tuy nhiên, Khách hàng cần hiểu rõ và thống nhất với các điều kiện và diều khoản sau đây:

 1. Đơn vị cung cấp Dịch Vụ

Bao gồm các đối tác của 1VIETNAM:

 • Bệnh viện
 • Phòng khám
 • Phòng/Trung tâm xét nghiệm
 • Bác sĩ
 1. Khách hàng

Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, nhận thức trong việc đề nghị sử dụng Sản phẩm, thực hiện Dịch vụ, nhận và sử dụng Kết quả khám cho mục đích theo quy định tại Mục 5 của điều kiện này

 1. Sản phẩm / Dịch vụ

Là tất cả Sản phẩm/Dich vụ do Đơn vụ cung cấp DỊch vụ cung cấp cho Khách hàng

 1. Kết quả khám

Là các thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ tại các Đơn vị cung cấp DỊch vụ của Khách hàng hoặc người thuộc quyền giám hộ hợp pháp, bao gồm những không giới hạn: Họ và tên, giới tính, dân tộc, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quốc tịch, mã khách hàng, email, thông tin Sản phẩm/Dịch vụ đã sử dụng, ngay chỉ định, ngày giờ lấy mẫu, kết quả của xét nghiệm, kết quả khám, đơn thuốc, lời dặn của Bác sĩ,….

 1. Điều kiện tra cứu và sử dụng kết quả khám trên ứng dụng

Khi truy cập vào kết quả khám, Khách hàng cam kết tuân thủ các điều kiện sau:

 • Kết quả khám chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị thay thế cho văn bản goóc được cung cấp khi Khách hàng sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ tại Đơn vị cung cấp Dịch vụ
 • Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin kết quả khám được truy cập trên ứng dung
 • Không được sử dụng kết quả khám cho các mục đích khác ngoài việc theo dõi sức khỏe cá nhân
 • Không chia sẻ kết quả khám với bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào và tự chịu trách nhiệm nếu chia sẻ kết quả khám của bản than
 • Khách hàng chỉ được truy cập và kết quả khám của chính bản than hoặc người thuộc quyền giám hộ hợp pháp, không truy cập trái phép vào kết quả khám của người khác. Trong mọi trường hợp, Khách hàng chịu trách nhiệm và bồi thường các thiệt hại xảy ra cho các bên có liên quan khi thực hiện truy cập trái phép các kết quả khám của người khác
 • Mỗi loại thông tin trong kết quả khám sẽ được mở quyền truy cập theo thời gian phù hợp với giá trị của thông tin được cung cấp và sẽ được Chúng tôi quy định cụ thể tại từng thời điểm với từng loại thông tin
 • Khách hàng cam kết chỉ sử dụng thông tin kết quả khám để tham khảo và theo dõi sức khỏe tại các Đơn vị cung cấp Dịch vụ nêu trên. Không tự ý sử dụng cho các mục đích khác
 • Khi phát sinh các thông tin trong kết quả khám trên ứng dụng chưa phù hợp với kết quả gốc hặc không thuộc về bản than hay người thuộc quyền giám hộ hợp pháp, Khách hàng cần ngay lập tức ngưng sử dụng kết quả khám trên ứng dụng và báo cho Chúng tôi theo hotline 0911 998 099
 1. Miễn trừ trách nhiệm
 • Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng úng dụng của Chúng tôi phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, kết nối và dịch vụ cung cấp bởi những nhà cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi. Vì thế, Khách hàng chấp nhận rằng tính kịp thời, chính xác, và/hoặc sự dễ hiểu của những thông báo điện tử của kết quả khám sẽ phụ thuộc một phần vào những nhà cung cấp dịch vụ này. Trogn trường hợp không gửi được, hoặc bị chậm trễ, cố lỗi, mất hoặc thiếu thông tin trong quá trình truyền những thông tin báo điện tử do lỗi của những nhà cung cấp dịch vụ này, Chúng tôi sẽ thay mặt và/hoặc hỗ trợ Khách hàng trong việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ nêu trên để giải quyết các trách nhiệm có liên quan đối với Khách hàng theo đúng quy định pháp luật
 • Khách hàng cũng đồng ý và chapá nhận rằng sự khả dụng và khả năng hoạt động của Chúng tôi phụ thuộc vào rất nhiều tình huống khác nhau, bảo goòm địa điểm sử dụng dịch vụ, mạng điện thoại di động và độ khả dụng của mạng internet, cường độ tín hiệu, và khả năng hoạt động của phần cứng, phần mềm, nhà điều hành mạng di động và điện thoại di động và máy chủ máy tính. Do đó, Chúng tôi không cam kết sẽ đáp ứng được yêu cầu tra cứu kết quả khám của tất cả Khách hàng và được miễn trừ trách nhiệm bồi thường cho các giới hạn về khả năng hoạt động dẫn đến sự sai sót hoặc chậm trẽ trong việc tra cứu kết quả khám
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các tổn thất mà Khách hàng phải chịu liên quan đến việc sử dụng kết quả khám được tra cứu tại ứng dụng vào bất cứ mục đích nào khá ngoài theo dõi sức khỏe bản thân
 1. Điều chỉnh, từ chối, chấm dứt và tạm ngưng tra cứu kết quả khám
 • Điều chỉnh: Chung tôi sẽ cập nhật các nội dung của EHC và phát hành bất kỳ hướng dẫn nào liên quan đến việc truy cập kết quả khám theo từng thời điểm trên ứng dụng, Khách hàng hiểu rằng việc truy cập và sử dụng các kết quả khám của mình trước thời điểm điều chỉnh phải được chấm dứt nếu Khách hàng không cám kết tuân thủ theo các điều chỉnh và hướng dẫn mới
 • Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối, chấm dứt và tạm ngưng trả kết quả khám thông qua ứng dụng khi Chúng tôi nhận thấy việc đó là cần thiết, tuân thủ theo các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y Tế hay các Cơ quan quản lý nhà nước khác. Trong mọi trường hợp, Khách hàng có trách nhiệm thực hiện hoàn trả và hủy bỏ các thông tin trong kết quả khám mình đã được truy cập. Trường hợp không hủy bỏ, Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện việc lưu trữ kết quả khám theo đúng quy định của pháp luật/ hoặc thông lệ, giữ kín và hạn chế tối đa quyền tiếp cận các thông tin kết quả khám mà mình truy cập được
 1. Khiến nại/ khiếu kiện
 • Khách hàng  theo đây thừa nhận và đồng ý rằng, trong các trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở Khách hàng để lộ hoặc tiết lộ thông tin kết quả khám, Khách hàng bị bên thứ ba đề nghị/ ép buộc truy cập kết quả khảm; ủy quyền/ nhờ bên thứ ba truy cập hộ; không truy cập được hoặc hiển thị không chính xác, đầy đủ kết quả khám do các nguyên nhân khách quan có liên quan đến mạng internet, hệ thống máy tính, phần mềm,… thì Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết không khiếu nại/ khiếu kiện đối với Đơn vị cung cấp Dịch vụ; Đơn vị chủ quản, Bác sĩ và các nhân viên khác của Đơn vụ cung cấp Dịch vụ
 • Khách  hàng đã đọc kỹ và chấp nhạn các Điều kiện và Điều khoản nêu trên trước khi gửi yêu cầu truy vấn thông tin kết quả khám cho Chúng Tôi